+420 739 062 791
Obchodní a dodací podmínky společnosti Školky - Montano, spol. s r.o.

Čl. I Působnost
 1. Tyto obchodní podmínky platí pro všechny nabídky a obchodní smlouvy na zboží ze sortimentu společnosti Školky - Montano, spol. s r.o. se sídlem: Přerov nad Labem 410, 28916, IČ: 47546131, dále jen Školky Montano.

 2. Obchodní podmínky platí v plném rozsahu, pokud nedojde k odchylné písemné dohodě mezi stranami smlouvy při jejím uzavírání.

 3. Obchodní podmínky vydává, v souladu s ustanoveními Občanského zákoníku, společnost Školky - Montano, spol. s r.o.

Čl. II Definice pojmů
 1. Prodávající – společnost Školky - Montano, spol. s r.o., IČ: 47546131

 2. Smlouva – kupní smlouva v souladu s ustanoveními Občanského zákoníku uzavřená mezi Prodávajícím a Kupujícím

 3. Kupující – Právnická nebo fyzická osoba, která uzavřela kupní smlouvu s Prodávajícím

Čl. III Nabídky
 1. Nabídky vystavené společností Školky Montano jsou nezávazné, pokud v písemné nabídce není výslovně uvedeno, že závazná je.

Čl. IV Kupní smlouva
 1. Kupující zašle společnosti Školky Montano poptávku e-mailem nebo poštou s těmito údaji:
  • obchodní jméno a sídlo jeho IČO, DIČ, jméno oprávněného zástupce
  • telefonní číslo oprávněného zástupce
  • požadované zboží a jeho množství, popřípadě možnost náhrad
  • požadovaný termín dodání
  • způsob dopravy s uvedením místa určení
  • bankovní spojení
  • podpis oprávněného zástupce a datum

 2. Na základě poptávky vystaví Školky Montano do 3 dnů ode dne, kdy poptávku obdrželo, návrh smlouvy tj. Nabídku. Školky Montano jsou vázány Nabídkou 3 pracovní dny.

 3. V nabídce uvedou Školky Montano všechny údaje, které byly uvedeny v poptávce a dále:
  • návrh kupní ceny poptaného nebo náhradního zboží
  • odkaz na dodací podmínky Školek-Montano, které jsou nedílnou součástí smlouvy
  • všechny základní údaje společnosti Školky Montano

 4. Kupující zašle závaznou objednávku mailem nebo poštou s těmito údaji:
  • obchodní jméno a sídlo jeho IČO, DIČ, jméno oprávněného zástupce
  • telefonní číslo oprávněného zástupce
  • požadované zboží a jeho množství
  • cena objednávaného zboží
  • požadovaný termín dodání
  • způsob dopravy s uvedením místa určení
  • bankovní spojení
  • podpis oprávněného zástupce a datum

 5. Školky Montano zašlou potvrzení objednávky tj. Kupní smlouvu do 3 dnů.

 6. Kupující vyzvedne zboží ve smluveném termínu.

 7. Za připravené objednávky, nevyzvednuté 7 dní po smluveném termínu jsou Školky Montano oprávněny účtovat manipulační poplatek ve výši 3 % z celkové ceny objednávky, minimálně však 300 Kč a současně odstoupit od smlouvy.

 8. Školky Montano jsou oprávněny odstoupit od Smlouvy, pokud plnění znemožní vyšší moc (krupobití, poškození mrazem, chorobami a škůdci). O odstoupení je povinen Kupujícího neprodleně informovat a navrhnout náhradní řešení.

Čl. V Prodejní podmínky a ceny
 1. Ceny uvedené v nabídkách Prodávajícího neobsahují Daň z přidané hodnoty (DPH).

 2. Nebude-li cena ve smlouvě dohodnuta, bude kupní cena stanovena dle aktuálního ceníku Prodávajícího.

 3. Náklady na dopravu zajišťovanou společností Školky Montano z místa plnění do místa odběru hradí zákazník, pokud se ve Smlouvě nesjedná jinak.

 4. Při prodeji poskytujeme následující slevy:
  Při jednorázové objednávce v hodnotě bez DPH Forma úhrady
  hotově platebním převodem
  do 1 000 Kč přirážka 20 % nelze
  od 1 001 do 10 000 Kč bez slevy bez slevy
  od 10 001 do 50 000 Kč sleva 3 % sleva 2 %
  od 50 001,- do 200 000 Kč sleva 6 % sleva 5 %
  nad 200 001 Kč sleva 10 % sleva 9 %

 5. Uvedené slevy platí pouze pro odběr rostlin v kontejnerech, mimo lesní a krajinné dřeviny.

 6. Při úhradě převodem bude příslušná sleva poskytnuta při zaplacení ve lhůtě splatnosti.

 7. Objednávky vyřizujeme v došlém pořadí do vyčerpání zásob.

 8. Odběr rostlin je třeba domluvit předem.

 9. Velkoobchodní ceny platí při nákupu na živnostenský list a nad 10 ks (nebo 1000 Kč) od kultivaru.

 10. Neprovozujeme zásilkovou službu.

Čl. VI Obaly
 1. Všechny rostliny, které Školky-Montano dodávají, budou jimi odborně zabaleny v jim příslušných obalech. Tyto obaly (přepravky, palety) budou Kupujícímu účtovány samostatně. CC vozíky se vyměňují v okamžiku dodávky zboží a to originální a nepoškozené.

 2. Jestliže bude mít Kupující při dodání koupených rostlin stejné, nebo podobné nepoškozené obaly, lze je na jeho žádost vyměnit. Počet obalů k výměně oznámí Kupující při vjezdu do objektu společnosti Školky Montano. V tomto případě dodané obaly Školky Montano nebudou fakturovat.

 3. Výměna obalů, uvedená v odstavci, se může uskutečnit výhradně v době dodání. Bez výslovného souhlasu společnosti Školky Montano se žádné obaly v jinou dobu nesmí vyměňovat (vracet).

 4. Pokud nedojde k výměně obalů dle odst. 2, bude Prodávající účtovat dodané obaly za pevně stanovenou cenou.

 5. Náklady na vrácení obalů nese Kupující.

Čl. VII Označení dodávek
 1. Všechny dodávky prodávajícího v paletách budou označeny jménem zákazníka, názvem zboží a množstvím.

 2. Rostliny dodávané v CC vozících, přepravkách nebo volně budou vyjmenovány na dodacím listě.

Čl. VIII Zaslání dodávky
 1. Jestliže zajišťuje dopravu Kupující, odpovídá ten, kdo takovou dopravu zajišťuje, za veškerou péči o přepravované rostliny. Zejména dbá, aby se předešlo uschnutí, namrznutí, zlomení větví a jiným poškozením.

 2. V případech, kdy Školky-Montano nebudou moci zásilku odeslat z objektivních důvodů včas např. extrémně nevhodné povětrnostní podmínky, oznámí toto neprodleně Kupujícímu a dohodne s ním náhradní způsob řešení. Objektivním měřítkem při hodnocení takové situace je zpráva o povětrnostní situaci v kritickém období vydaná Hydrometeorologickým ústavem v Praze. V těchto případech společnost Školky Montano neodpovídá za škody, které tím vznikly zákazníkovi.

Čl. IX Kvalita rostlin
 1. Školky Montano odpovídají za to, že rostliny budou dodány ve velikostních a kvalitativních parametrech podle objednávky, v živém stavu a bez zřejmých nemocí a škůdců.

Čl. X Platební podmínky
 1. Rostliny zůstávají majetkem Školek -Montano do úplného uhrazení kupní ceny.

 2. Pokud nebude výslovně dohodnuto jinak, činí lhůta splatnosti částek uvedených ve fakturách společnosti Školky Montano 14 dnů od data odeslání faktury, u nových zákazníků se provede platba v hotovosti při odběru zboží.

 3. Zaplacením se rozumí den, kdy částka byla připsána na účet společnosti Školky Montano, nebo složena v hotovosti nebo platební kartou do pokladny společnosti Školky Montano.

 4. Při prodlení Kupujícího s placením dle odstavce 1 a 2, mají Školky Montano právo účtovat smluvní pokutu a to ve výši 2% z dlužné částky za každý započatý kalendářní týden prodlení. Smluvní pokuta nekryje společnosti Školy Montano žádné náklady, které jsou, nebo budou spojeny s vymáháním dluhu. Školky Montano jsou oprávněny veškeré další výlohy spojené s vymáháním pohledávky uplatnit vůči Kupujícímu jako náhradu škody.

 5. Kupující se zavazuje, že do doby než bude faktura společnosti Školky Montano zaplacena, nebude s dodanými rostlinami dále disponovat, zejména je dále neprodá, ani na ně neposkytne jiné právo třetí osobě. Až do zaplacení faktury mají Školky Montano právo požadovat vracení zboží. Kupující je do doby vyřešení formy splacení dluhu, nebo vrácení zboží povinen pečovat o dodané rostliny, jinak odpovídá za veškeré škody, které tím společnosti Školky Montano vznikly.

 6. Při opakovaném nedodržení lhůty splatnosti, má dodavatel právo požadovat úhradu zboží při odběru.

 7. Nebude-li faktura zaplacena včas, Školky Montano zašlou Kupujícímu písemnou upomínku. Nebude-li dluh zaplacen ani potom, bude podána soudní žaloba.

Čl. XI Záruka
 1. Školky Montano ručí za to, že v okamžiku plnění má dodávka optimální kvalitu.

 2. Školky Montano ručí za pravost dodaných rostlin. Při prokazatelné odchylce má zákazník právo požadovat výměnu zboží.

 3. Skryté vady je Kupující povinen písemně oznámit společnosti Školky Montano neprodleně poté, kdy vadu zjistí.

 4. Způsob řešení vady Školky Montano neprodleně dohodnou s Kupujícím.

 5. Jestliže bude po potvrzení objednávky, ale ještě před dodáním zboží zřejmé, že objednaná partie nedosahuje zcela, nebo zčásti dohodnutou kvalitu, velikost, nebo se objeví jiné nedostatky, Školky Montano toto Kupujícímu neprodleně písemně oznámí, s uvedením procenta vadnosti a s návrhem řešení.

 6. Kupující oznámí nejpozději do 3 pracovních dnů po obdržení zprávy společnosti Školky Montano podle odst. 5 jak bude postupovat. Do obdržení zprávy od Kupujícího budou Školky Montano počítat s dodávkou pro tohoto zákazníka.

Čl. XII Reklamace
 1. Reklamace množství rostlin uplatní Kupující při převzetí.

 2. Reklamace kvality rostlin, které nesplňují dohodnuté podmínky, nebo které mají viditelné nedostatky, se podávají písemně do 3 pracovních dnů ode dne odebrání.

 3. V případě nebezpečí z prodlení, Kupující uplatní reklamaci telefonicky.

 4. Každou reklamaci je Kupující povinen zřetelně popsat a kvantifikovat.

 5. Školky Montano jsou povinny tuto reklamaci neprodleně řešit.

Čl. XIII Odstoupení od smlouvy
 1. Od uzavřené smlouvy můžou Školky Montano i Kupující odstoupit pouze v případě prodlení druhé strany s plněním závazků a dále v případech, uvedených v těchto obchodních podmínkách.

 2. Smlouvu lze zrušit písemnou dohodou smluvních stran.

 3. Právo na úhradu škody tím není dotčeno.